ភាសាបរទេស(ជំនាញភាសាខ្មែរ)
    ការជ្រើសជរសនិសសើតបណ្តិា្បជេសអាស៊ា នមកសិកាជៅ
    ដំណឹងជ្រើសរើសគ្រូបរទេសឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩
 

ទូរស័ព្ទ(ក្នុងស្រុក):
0898-63297771

ទូរសារ(ក្នុងស្រុក):
0898-63297771

ទូរស័ព្ទ(អន្តរជាតិ):
0086-898-63297771

ទូរសារ(អន្តរជាតិ):
0086-898-63297771

E-mail:internationoffice@163.com;

Address: International Cooperation and Exchange Office, Hainan College of Foreign Studies. No. 178 Jiaoyu Road, Wenchang City, Hainan Province, the People’s Republic of China (Zip Code: 571321)