GIỚI THIỆU VỀ
   CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH Dành cho lưu học sinh nước ngoài
   HÀNG NĂM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI
 

Ban đối ngoại hợp tác của học viện dạy nghề ngoại ngữ Hải Nam

ADD: Số 178 đường giáo dục thành phố Văn Xương, tỉnh Hải Nam,                     
nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Mã số bưu điện: 571321

TEL:  0086-898-63297771   
FAX: 0086-898-63297771
EMAIL:internationoffice@163.com